viernes, 16 de noviembre de 2012

Greatest Hits: Crítica de los cómics "Kraken" y "Predicador"

La siguiente crítica, de los cómics Kraken 7 (Jordi Bernet y Antonio Segura, reedición de Glénat en 1997) y El santo de los asesinos. Especial Predicador 1 (Garth Ennis y Steve Pugh, versión española en Norma, 1997), apareció en "Táboa Redonda" el 29 de noviembre de 1997. Se publicó en gallego pero probablemente la escribiera originalmente en castellano y luego la tradujese, pues en un viejo diskette que encontré recientemente encuentro ambas versiones. Incluyo las dos para el uso y disfrute de todos ustedes.

Aspirantes a clásicos

'Kraken' e 'Predicador', dúas banda deseñadas que aspiran a convertirse en obras de culto


As series de tebeos Kraken e Predicador, inda que totalmente distintas, comparten unha grande calidade e un trepidante concepto da acción, cáseque cinematográfico, aspectos que fan que ámbolos dous títulos sexan grandes candidatos a convertirse en obras de culto nun futuro próximo, se non o son xa.


A primeira destas dúas series é española, publícase mensualmente e xa vai polo número sete. Trata sobre unha brigada da policía da ficticia cidade de Metropol que, dende as cloacas, combate unha encarnación do mal chamada Kraken, que, como nas boas películas fantásticas, nunca chega a aparecer.

Os responsabeis da "saga" son o guionista Antonio Segura e o debuxante Jordi Bernet ―creador, xunto con Abulí, dos famosísimos Torpedo e Clara de Noche, e fillo do tamén debuxante Miguel Bernet, Jorge, que dibuxara durante moitos anos a coñecidísima Doña Urraca de Bruguera―.

As historias están cheas de imaxinacién e teñen multitud de referencias ó cine negro e un peculiar concepto do humor, tamén negro. Polo que respecta ós debuxos, o selo de Bernet é máis ca un certificado de garantía.

Por certo, cada número inclúe dúas historias e só custa 225 pesetas.

Cuberta dunha edición española posterior a cargo de Planeta

O outro tebeo, El Santo de los Asesinos, é a última entrega polo momento dunha "saga" iniciada co persoaxe de Predicador (Preacher), unha serie estadounidense creada por un británico e un irlandés que xa ten numerosos seguidores, mesmo entre os detractores do cómic norteamericano.

Tras catro volumes editados en España (os dous primeiros pola xa desaparecida Ediciones Zinco), con este quinto ábrese unha nova serie, que está ambientada no lonxano oeste e ten como protagonista a un personaxe secundario da serie orixinal, coa que comparte guionista, mais non debuxante, que pasa de ser un Steve ―Dillon― a outro ―Pugh―.

O pimeiro tomo deste especial, que terá continuación, inclúe dous tebeos da edición americana e custa 750 pesetas.

Cuberta dun dos comic-books orixinais estadounidenses incluídos na versión española

Véxolle unicamente un problema a esta serie: que xa raia na explotación dos personaxes, algo moi típico dos tebeos americanos comerciais, ós que ata que non se lles esgota un filón non o abandoan, pero a verdade é que o tebeo resulta. Ten tódolos elementos polos que se destacou Predicador e que motivaron que o cineasta Kevin Smith ―director da aclamada Clerks― dixera que ler estes tebeos era mesmo máis divertido que ir ó cine.

Aspirantes a clásicos

'Kraken' y 'Predicador', dos series de tebeos que aspiran a convertirse en obras de culto

Las series Kraken y Predicador son dos cómics totalmente distintos, pero ambos comparten una gran calidad y un trepidante concepto de la acción, casi cinematográfico. Sin duda, los dos títulos son candidatos a convertirse en obras de culto en un futuro cercano, si no lo son ya.

Portada de una edición posterior

La primera de estas dos series es española, se publica mensualmente y ya va por el número siete. Trata sobre una brigada de la policía de la ficticia ciudad de Metropol que, desde las cloacas, combate a una encarnación del mal llamada Kraken, que, como en las buenas películas fantásticas, nunca llega a aparecer.

Los responsables de la "saga" son el guionista Antonio Segura y el dibujante Jordi Benet ―responsable, junto con Abulí, de los famosisimos Torpedo y Clara de Noche, e hijo del también dibujante Miguel Bernet, Jorge, que dibujó durante años a la conocidísima Doña Urraca de Bruguera―.

Las historias, que están llenas de imaginación, cuentan con multitud de referencias al cine negro y un peculiar concepto del humor, también negro. En cuanto a los dibujos, el sello de Bernet es más que un certificado de garantía.

Por cierto, cada número incluye dos historias y sólo cuesta 225 pesetas.


En cuanto al otro tebeo, se trata de la última entrega por el momento de una saga iniciada con el personaje de Predicador (Preacher), una serie estadounidense creada por un británico y un irlandés que ya cuenta con numerosos seguidores, incluso entre los detractores del cómic estadounidense.

Tras cuatro volúmenes editados en España (los dos primeros por la ya desaparecida Ediciones Zinco), con este quinto se inicia una nueva serie, que tiene como protagonista a uno de los personajes secundarios de la original, y comparte con ésta guionista, pero no dibujante, que pasa de ser un Steve ―Dillon― a otro ―Pugh―.

El pimer tomo de este especial (que se compondrá de dos volúmenes) incluye dos tebeos de la edición norteamericana y cuesta 750 pesetas.

A esta serie le veo únicamente un problema: la explotación de los personajes, algo muy típico de los tebeos estadounidense comerciales, pero la verdad es que el cómic resulta. Tiene todos los elementos por los que se destacó Predicador y que hicieron que, según Kevin Smith, el director de la aclamada Clerks, leer estos tebeos sea más divertido incluso que ir al cine.

No hay comentarios:

Publicar un comentario